qhgj.net
当前位置:首页 >> log2pi >>

log2pi

f(t) = log t, f(t) 随着 t值的增大而增大 if pi > 2x (i.e x < pi/2), log pi > log 2x; if pi = pi/2), log pi

用鼠标把上标符号选中,然后,格式---单元格,把上标前面的打上√。 OK。

matlab默认是在复数范围求解,结果带复数不奇怪。如果你确定不需要复数解,可以对所求解变量加限制,例如:syms t real,即限定t为实数,类似限定为正数,负数之类都行

利用公式 loga(b)=l/logb(a) 左=logπ(2)+logπ(5) =logπ(10) 因为π²logπ(π²)=2 得证

= 0.0577063

#include #include const double pi=3.141592; int main() { int a=5,b=3,c=2; double y; y=(log(a)*log(b)-log(c))/sin(pi/b); printf("(log(5)log(3)-log(2))/sin(π/3)=%ld\n",y); return 0; } 这是通过编译的

-7.6645449783358

[x,y]=meshgrid(1.1:2:100); z=0.2*sqrt(2*pi*y./(x.^2-1)).*log((x+sqrt(x.^2+y.^2))./(1+sqrt(1+y.^2))); contour3(x,y,z,30)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhgj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com